VOL208嫩模李清婳私房泳池里大尺度全裸秀豪乳翘臀极致诱惑41P李清婳嗲囡囡

VOL208嫩模李清婳私房泳池里大尺度全裸秀豪乳翘臀极致诱惑41P李清婳嗲囡囡

盖邪盛而正实者,当泻其邪;邪盛而正衰者,宜扶其正。热之所过,血为之凝滞,蓄结痈脓,吐如米粥。

消息,犹言斟酌也。 然阴乘阳,阳乘阴,府乘藏,藏乘府,错而综之,岂止十一耶!程知曰:此总揭脉之大要,言脉得濡弱,则可以和适五藏六府也。

盖发其汗,汗大出者,但风气去,湿气在,是故不愈也。呼吸动摇振振者,不治。

盖霍乱吐、利,晬时不可便与饮食,以胃气逆反,仓廪未固,不可便置米耳!张锡驹曰:霍乱一病,夏秋最多,是风寒暑湿之邪,中人皆能病霍乱,非止一寒邪也。此即论中所谓热在骨髓,寒在皮肤;寒在骨髓,热在皮肤,沉痼寒热之病也。

周扬俊曰:奔豚,北方肾邪也。以火熏、温针劫之,火气入里,壅塞于胸则喘,于腹则满也。

脉「促」[浮]者,必结胸,脉「细数」[紧]者,必咽痛,脉弦者,必两□拘急,脉「紧」[细数]者,头痛未止,脉沉紧者,必欲呕,脉沉滑者,协热利,脉「数」[浮]滑者,必下血。师曰:上焦受中焦气,未和,不能消谷,故能噫耳。

Leave a Reply